Ochrana osobních údajů a GDPR

Plnění informační povinnosti dle ust. čl. 13 GDPR

Tomáš Stehlík, IČ: 87554879, se sídlem 22. dubna 1060/18, 692 01 Mikulov, jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) plní své povinnosti dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

V případě užití webového formuláře na stránce https://www.stehlik.cz/ vyžaduje správce souhlas se zpracováním osobních údajů za níže uvedených podmínek:

Odesláním webového formuláře stvrzujete, že Vámi poskytované osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Sdělené osobní údaje bude správce zpracovávat níže uvedeným způsobem, za následujících podmínek:

Správce bude zpracovávat tyto Vaše osobní údaje:

jméno a příjmení,
e-mailová adresa,
webová adresa.

Správce zpracovává shora uvedené osobní údaje za účelem přiměřené komunikace přímo související s Vaším dotazem či zprávou. Jiným účelům na základě uděleného souhlasu nebudou Vaše osobní údaje využity.

Poskytnuté údaje bude správce zpracovávat na základě ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, neboť mu pro jejich uchování nesvědčí jiný právní titul zpracování.

Zpracování Vašich osobních údajů provádí správce výlučně sám ve formě datové na svých vlastních datových zařízeních. Obsah formuláře bude po odeslání převeden do podoby e-mailu a odeslán na podatelnu správce, zde bude vyhodnocen a tazateli bude zaslána odpověď.

Osobní údaje sdělené prostřednictvím formuláře bude správce uchovávat po dobu trvání platnosti uděleného souhlasu, do naplnění účelu, k němuž byl souhlas udělen, nejdéle však jeden rok od ukončení komunikace (nejpozději po uplynutí této lhůty dojde k výmazu Vašich osobních údajů přijatých na základě tohoto souhlasu).

Správce uvedené osobní údaje nepostupuje třetím osobám ani dalším zpracovatelům. Správce nebude postupovat Vaše osobní údaje do třetích zemí.

Subjekt údajů je oprávněn udělený souhlas kdykoliv odvolat, a to písemně na adresu sídla správce, nebo napsáním žádosti o odvolání souhlasu na e-mail tomas@stehlik.cz. 

Dále Vám náleží níže uvedená práva:

právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům,
právo požadovat jejich opravu nebo výmaz,
právo požadovat omezení zpracování,
právo vznést námitku proti zpracování,
právo využít přenositelnost těchto údajů k jinému správci,
právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2020.